Huishoudelijk reglement van BAdmintonClub Hoboken vzw (verkort: BACHO vzw)

 

 
 1. aansluitingsvoorwaarden

In principe zijn alle geïnteresseerde ‘kandidaat-leden’. Toch behoudt de Raad van Bestuur zich het recht toe om eventuele kandidaten te weigeren, indien het van oordeel is dat deze de werking en/of sfeer binnen de club zouden kunnen benadelen. Zo ook behoudt de Raad van Bestuur zich het recht toe om het lidmaatschap van bepaalde leden niet te hernieuwen, of zelfs , indien dit nodig blijkt, een lid de toegang tot de club de ontzeggen tijdens een lopend seizoen.

 1. Administratieve formaliteiten

Kandidaat-leden die tot de club willen toetreden, zullen de nodige documenten overhandigd krijgen om zich in regel te stellen, en in kennis gesteld worden van het huishoudelijk reglement van de club.

Nadat het vereiste lidgeld werd betaald, aansluitingskaart en (eventueel) medisch attest werden binnengebracht, worden deze documenten ter afstempeling naar de federatie doorverzonden. Pas nadien kunnen ze kunnen ze als actieve leden beschouwd worden en worden ze geregistreerd als actief lid.

 1. Verzekering tegen gebeurlijke sportongevallen
 2. Voor elk actief lid, aangesloten bij de club, wordt een verzekering tegen gebeurlijke sportongevallen afgesloten via de overkoepelende federatie.

De verzekeringspolis kan steeds ter inzage opgevraagd worden.

 1. Het bestuur of een bestuurslid afzonderlijk kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor lichamelijke of materiële schade, van welke aard dan ook, die één van de clubleden zou ondervinden, in zoverre deze opgelopen schade niet zou gedekt worden door bovenvermelde verzekeringspolis.
 2. Het bestuur kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor sportongevallen van leden nog niet administratief in regel zijn; zij zijn dit maar vanaf het ogenblik dat ze geregistreerd zijn als actief lid.
 1. Communicatie van het huishoudelijk reglement:

De meest recente versie van het huishoudelijk reglement kan worden gevonden op www.BACHO.be

 1. Het lidmaatschap voor een badmintonseizoen (startend in augustus en lopend tot mei van het daaropvolgend jaar) wordt bepaald 60€ voor volwassenen. Voor kinderen <12jaar is bepaald op 30€.
 2. De Leden wordt gevraagd om, tijdens de vastgestelde trainingen,  zoveel mogelijk met verschillende andere Leden te spelen.

Indien er meer Leden aanwezig zijn dan dat er beschikbare speelterreinen zijn tijdens de vastgestelde trainingen, wordt erop aangedrongen om zoveel mogelijk het dubbelspel te gebruiken om zodoende de maximale capaciteit te benutten

 

 1. procedure bij discriminatie

 

De club en haar leden verbinden er zich toe zich te onthouden van alle mogelijke vormen van discriminatie, zowel directe als indirecte.

Er is sprake van directe discriminatie indien een verschil in behandeling dat niet objectief en redelijkerwijze wordt gerechtvaardigd, rechtstreeks gebaseerd is basis van één van de beschermde criteria, met name leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst.

Er is sprake van indirecte discriminatie wanneer een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelswijze als dusdanig een schadelijke weerslag heeft op personen op wie één van de hierboven genoemde discriminatiegrond van toepassing is, tenzij die bepaling, maatstaf of handelswijze objectief en redelijkerwijze wordt gerechtvaardigd.

Een verschil in behandeling of een verschil in weerslag is objectief en redelijkerwijze verantwoord indien het is gebaseerd op een kenmerk dat, vanwege de aard van de beroepsactiviteit of de context waarin die wordt uitgeoefend, een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste vormt, mits het doel legitiem is en het vereiste evenredig aan dat doel.

Pesterijen worden beschouwd als een vorm van discriminatie wanneer er sprake is van ongewenst gedrag dat verband houdt met de hierboven opgesomde discriminatiegronden en dat tot doel of tot gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast en een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.

Het clublid dat zich schuldig zou maken aan discriminatie, zal worden gesanctioneerd met een straf die bepaald wordt door de raad van bestuur.  Deze straf kan eventueel zijn : berisping, officiële waarschuwing, of zelfs uitsluiting uit de club.

 

 

 1. Procedure geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag

 

Principe : geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op de club worden niet geduld.

 

Begrippen :

 • geweld op de club : elke feitelijkheid waarbij een persoon psychisch of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van het werk.
 • Pesterijen op de club : elk onrechtmatig en terugkerend gedrag, buiten en binnen de club, dat zich inzonderheid kan uiten in gedragingen, woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren en eenzijdige geschriften en dat tot doel of gevolg geeft dat de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke en psychische integriteit van een persoon wordt aangetast, of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.
 • Ongewenst seksueel gedrag : elke vorm van verbaal, niet verbaal of lichamelijk gedrag van seksuele aard waarvan degene die er zich schuldig aan maakt, weet of zou moeten weten dat het afbreuk doet aan de waardigheid van vrouwen en mannen in de club.

 

Aanduiding vertrouwenspersoon :

Clubleden die toch het slachtoffer zouden worden van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag kunnen voor opvang en bijstand, en voor het indien van een klacht, terecht bij de vertrouwenspersoon van de club : dhr. Freddy Van de Mosselaere.

 

Interne klantenprocedure :

 • Opvang en bemiddeling :
 • Het clublid dat meent het slachtoffer te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, wendt zich tot de vertrouwenspersoon.
 • De vertrouwenspersoon hoort het slachtoffer en bemiddelt, indien het slachtoffer hierom verzoekt, met de perso(o)n(en) die aangeduid werd(en) als dader(s) : deze perso(o)n(en) word(t)en eveneens gehoord.
  Eventuele getuigen zullen eveneens gehoord worden en hun verklaringen zullen genoteerd worden.
 • Indien de bemiddeling niet tot een resultaat leidt of onmogelijk blijkt, overhandigt de werknemer, indien hij dit wenst, de met redenen omklede klacht schriftelijk aan de vertrouwenspersoon; de vertrouwenspersoon bezorgt de klacht aan de voorzitter van de club.

 

 • Behandeling klacht :

 

 • De voorzitter roept de raad van bestuur van de club samen en dit binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht.
 • De raad van bestuur onderzoekt de klacht en de verklaringen die overhandigd werden en neemt de nodige maatregelen die zij nodig achten om een einde te stellen aan de feiten. Zij zullen dit voorstel overmaken aan het slachtoffer.

 

 

 • Sancties :

Het clublid dat zich schuldig gemaakt heeft aan geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag wordt gesanctioneerd.  Naargelang de ernst van de zaak, kunnen volgende sancties worden opgelegd :

 • Een schriftelijke berisping
 • Een schorsing voor bepaalde tijd
 • De uitsluiting van de club.

Een kwaadwillige beschuldiging kan, in hoofde van de aanklager, eveneens aanleiding geven tot het toepassen van bovengenoemde sancties.